Sjabloon

Sjabloon:Woeardebook:Spelling van het Thoears

1. Klinkers
De klinkers waere gesjreve wie in ’t Nederlands. Ein paar bezunjer teikes zeen:
de è
de ó
de ö
de ae
de ao
de äö kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie: bèd, vès, zègke, versjèt.
hóndj, zón, gróndj, tón.
mös, dörp, plökke, zök.
laeve, paerd, gael, aete.
maon, haok, staon, paol.
väöl, häökske, bäöke, päölke. Sjrief noeat ee, oo, uu, aa es det vanoet ’t
Nederlands verkieërdj is.
Dus: vlege, breve, bloje, moder, sture, ule, vader, laje.
2. Twieëklanke
Vuuerbeeldje van Thoearder wuuerd mèt twieëklanke:
de ieë
de oea
de uue
de aej
de uuj
de ej
de eej
de äöj
de aoj
de ooj
de aaj
de oew kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie: twieë, fieës, mieë, vieë.
Thoear, sjroeap, roead, bloeat.
vuuer, wuuerd, duueske, huuere.
traej, gaej, baeje, knaeje.
luuj, Truuj, kuuj, perrepluuj.
letej, wejje, nejje, bezej.
leej, sneej, reej, deej.
näöj, dräöj, väöj, näölj.
braoj, raoj, sjaoj, aoj.
spooj, blooj, tegooj, zooj.
flaaj, sjaaj, slaaj, begaaj.
moew, troew, geboew.

Kees in principe vuuer ou en neet vuuer au. Behalve es ’t Nederlands au haet.
Dus: rouke, sjoud, ouge, ouch, koupe, boum, knoup.
Kees in principe vuuer ei en neet vuuer ij. Behalve es ’t Nederlands ij haet.
Dus: stein, leid, bein, kleid, heit, vleis, Lei.
3. Mètklinkers
De mètklinkers zeen wie in ’t Nederlands. Ein paar bezunjer gevalle zeen:
de gk
de sj kumptj vuuer in wuuerd wie:
kumptj vuuer in wuuerd wie: mögke, zègke, ligke, bagke.
sjoon, sjael, sjoeal, sjiene.
de j sjrieve wae in eine mètklinkergroep mer eine kieër en waal op ’t inj.
Dus: blindj, kindj, windj, róndj, hóndj, bóntj, landj, tandj, zandj.
4. De t of d op ’t inj
Es ein woeard in ’t Nederlands op ’t inj ein d haet, blieftj die in ’t Thoears bewaardj. Ouch es die d door ein j gevolgdj waertj. Mer es in ’t Nederlands gein vuuerbeeldj mèt d is, den sjrieve wae ein t, want die klinktj dao ouch.
Dus: hóndj, landj, wuuerdje, gehadj, gesnaptj, roead, bloeat, gaat, zaat, intrintj, versjèt.

5. 't Wuuerdje se
De ónbeklemtoeandje vorm van doe (dich) is se. Det is ein woeard. Wae sjrieve det los van ’t werkwoeard.
Dus: geis se, duis se, kieks se, es se kieks, es se det wèts, es se det mer lieëts.

6. Internationaal wuuerd
Internationaal wuuerd waere in ’t Thoears zoea väöl mäögelik in de internationaal spelling gesjreve.
Dus: bibliotheek, televisie, computer, chirurg, garage, specialist, jury, station.