Jaarvergadering/algemene ledenvergadering met aansluitend...

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Woensdag
26-03-2014 20:00
Zaal “D’n Ingel”, Schoolstraat 20, te Thorn
nader te bepalen onderwerp

Beschrijving

Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering, gehouden op 3 april 2013. Dit verslag ligt bij het secretariaat ter inzage.
4. Jaarverslag 2013 door de secretaris.
5. Vaststelling jaarrekening 2013 en begroting 2014.
a.. Rekening en verantwoording 2013 door de penningmeester.
b. Verslag van de gehouden kascontrole en déchargeverlening aan de penningmeester.
c. Benoeming kascontrolecommissie 2014. Deze commissie bestaat uit de heren Frans Dehing en Hub. Beurskens. Daarvan is de heer Frans Dehing thans aan de beurt van aftreden. Voorgesteld wordt om de heer Hub. Beurskens te herbenoemen en, in de plaats van de heer Frans Dehing een andere persoon te benoemen. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om hiervoor kandidaten voor te dragen. Dit kan gebeuren tot dinsdag 25 maart bij de secretaris.
d. Begroting verenigingsjaar 2014.
6. Vaststelling contributiebedrag voor 2015. Voorgesteld wordt de contributie voor het hoofdlidmaatschap te handhaven op € 20,-- en voor het gezinslidmaatschap op € 5,--.
7. Jaarprogramma 2014.
8. Verkiezing bestuur.
Conform het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend mevrouw Myriam Bel-Walschot en de heren Willem van Santen en Leo Peeters. Mevrouw Bel-Walschot stelt zich niet herkiesbaar, terwijl de heren Van Santen en Peeters wel herkiesbaar
zijn. Voor benoeming in de vacature die ontstaat door het aftreden van mevrouw Bel-Walschot wordt door het bestuur voorgedragen de heer Jos Drossaart uit Ittervoort. Eventuele andere kandidaten / leden die het bestuur willen komen versterken kunnen zich aanmelden tot dinsdag 25 maart a.s. bij de secretaris. 9. Huldiging van de zilveren jubilarissen. Het gaat hierbij om de leden die in 1989 lid zijn gewordenen dit jaar, 2014, dus 25 jaar lid zijn.
10. Wat verder ter sprake komt c.q. rondvraag.
11. Sluiting.

Na afloop van de vergadering vervolgen wij om circa 20.30 uur onze bijeenkomst met een inleiding over kwartierstaten door ons bestuurslid Thieu Wieërs, waarna een aantal kwartierstaten van leden van onze kring vertoond en besproken zullen worden. Mede naar aanleiding van onze oproep in “De Kroetwès” mochten wij reeds enkele kwartierstaten ontvangen, maar het mogen er nog veel meer worden. Hebt u ook reeds dergelijke staat samengesteld lever deze dan in of mail deze vóór 22 maart a.s. door naar Thieu Wieërs (e-mailadres: thieuwieers@skynet.be). Het gaat hierbij om: de namen, voornamen, geboorteplaats en –datum van uzelf, die van uw twee ouders, vier grootouders en acht overgrootouders. Ook huwelijksplaats en –datum, alsook overlijdensplaats en -datum horen daarbij. Mocht u vragen hebben over hoe u een en ander moet invullen dan kunt u vooraf contact met hem opnemen.
Graag vertrouwen wij op een grote belangstelling voor zowel de algemene ledenvergadering / jaarvergadering als de aansluitende bespreking van kwartierstaten. Beslist de moeite waard.