Grens

Grenspaal 156

Grenspaal 156
Afbeelding afkomstig van walter
Externe links
Kaart

Terug naar Grens:Grenspalen

Proces-verbal de 1843Article soixante-quatrième.
Limite entre la commune de Stamproy (Pays-Bas) et le territoire de Beersel-Neeritter (Belgique).

§ 1. De la dernière borne, la limite, continuant à se confondre avec l'ancienne démarcation communale, tourne au Nord-Ouest et suit encore le milieu du ruisseau precite jusqu'à Angle Nord-Ouest de la parcelle de VAN UMMERSEN, THEODORE (1023 C de Beersel-Neeritter). A ce point il sera placé une petite borne. Delà, la limite longe une petite partie du côté occidental de la parcelle précitée, sépare celles de DECKERS les héritiers LEONARD (1024 C) et MOORS, JACQUES (1025 C de Beersel) qui restent en Belgique, de celles de DONDERS JEAN MATHIEU CHRETIEN, RUTTEN PIERRE HENRY et MOORS JACQUES (B de Stamproy) et atteint un chemin d'exploitation dont elle suit l'axe vers le Sud-Ouest, jusqu'au chemin de Stamproy à Maeseyck. À l'angle Sud-Ouest de la parcelle nommée en dernier lieu, une borne (n0. 154) sera plantée.


§ 2. Delà, la limite remonte, vers le Nord, par l'axe du chemin précité jusque vis-à-vis de la séparation des parcelles de DECKERS les héritiers LÉONARD (1031 C de Beersel) et RUTTEN PIERRE HENRY (C de Stamproy), où une petite borne sera placée. De ce point, la limite, tournant à l'Ouest, sépare la parcelle précitée (1031) et celle de la commune de Stamproy (1318 C de Beersel), de celles de RUTTEN PlERRE HENRY, MOORS JACQUES, BAKKERS ANDRÉ et de la commune de Stamproy (C de Stamproy), et atteint le chemin dit: de Heide Kempsstraat à l'angle Sud-Est de la parcelle nommée en dernier lieu. Il y sera placé une petite borne. Delà, la limite suit, vers l'Ouest, l'axe du chemin précité jusqu'à la rencontre d'un large chemin dit Kempestraat; une petite borne, placée à l'angle Nord-Ouest de la parcelle de LEENARS J. M. (1305 C de Beersel), indiquera ce point. Après avoir suivi, vers le Sud, sur un court espace, le chemin susdit, la limite, reprenant sa direction vers l'Ouest, sépare la parcelle de SMEETS les héritiers PIERRE (1050 C de Beersel), de celle de SMEYERS W. H., sur Stamproy et parvient au chemin dit Breves Weg, où une borne (n0. 155) sera plantée.


§ 3. Delà, la limite, traversant obliquement ce chemin, atteint la séparation des parcelles de JANSSENS MATHIEU (1053 C de Beersel) et des enfants JANSSENS JEAN MATHIEU (commune de Stamproy) et, tournant vers l'Ouest, puis au Sud-Ouest, elle sépare la dite parcelle 1053 et celle de la commune de Stamproy (1288 C de Beersel), de celles des enfants JANSSENS JEAN MATHIEU, de la commune de Stamproy, de la veuve CLYSTERS C. S. et de la commune de Stamproy (C de Stamproy), traverse un chemin et rencontre l'angle Sud d'une parcelle appartenant à la veuve CLAASSENS JACQUEs, où une borne (n0. 156) sera plantée. [1]
Proces-verbaal van 1843ARTIKEL 64.
Grens tussen het gebied van Beersel-Neeritter (België) en de gemeente Stramproy (Nederland).

§1. Van de laatste grenspaal gaat de grens samen met de oude gemeentegrens, gaat naar het noord-westen en volgt weer het midden van de beek, hiervoor genoemd, tot aan de noord-west hoek van het perceel van Van Ummersen, Théodore (1023 C van Beersel-Neeritter). Op dit punt zal een hulpsteen worden geplaatst. Van daar gaat de grens langs een klein stuk langs de westelijke zijde van voornoemd perceel, scheidt dat van de Erven Leonard Deckers (1024 C) en van Jaques Moors (1025 C van Beersel), die aan België blijven, van die van Donders, Jean Mathieu Chrétien, Rutten, Pierre Henri, en Moors Jaques (B van Stramproy) en komt aan een ontginningsweg, waarvan ze het midden in zuid-westelijke richting volgt, tot aan de weg van Stramproy naar Maaseik. Op de zuid-westelijke hoek van het laatst genoemde perceel zal een grenspaal (No. 154) worden geplaatst.

§ 2. Van daar gaat de grens naar het noorden langs de as van de voornoemde weg, tot tegenover de scheiding van de percelen van de Erven van Deckers, Leonard (1031 C van Beersel) en Rutten, Pierre-Henri, (C van Stramproy) waar een hulpsteen zal worden geplaatst. Van dit punt gaat de grens naar het westen, scheidt het genoemde perceel 1031 en dat van de gemeente Stramproy (1318 C van Beersel), van die van Rutten,Pierre-Henri, Moors, Jaques, Bakkers, André en van de gemeente Stramproy (C van Stramproy) en komt aan de weg, genaamd de Heidekempestraat, bij de zuid-oostelijke hoek van het laatst genoemde perceel. Hier zal een hulpsteen worden geplaatst. Van daar volgt de grens in westelijke richting het midden van de genoemde weg tot aan de komst aan een grote weg, genaamd Kempestraat; een hulpsteen, geplaatst op de noord-west hoek van het perceel van Leenars, J.M., (1305 C van Beersel) zal dit punt aangeven. Na de genoemde weg over een klein stukje in de zuidelijke richting gevolgd te hebben, gaat ze naar het westen, scheidt het perceel van de Erven Smeets, Pierre (1052 C van Beersel) van dat van Smeyers, W.H. uit Stramproy en komt op de weg, genaamd Brevesweg, waar een grenspaal (No. 155)zal worden geplaatst.

§ 3. Van daar gaat de grens in een schuine lijn over deze weg en komt aan de scheiding van de percelen van Janssens, Matthieu (1053 C van Beersel) en van de Kinderen Janssens, Jean-Matthieu (gemeente Stramproy) en gaat naar het westen, daarna naar het zuid-westen, ze scheidt genoemd perceel (1053) en dat van de gemeente Stramproy, (1288 C van Beersel), van de van de Kinderen Janssens, Jean-Matthieu, van de gemeente Stramproy, van de Weduwe Clysters C.S. en van de gemeente Stramproy (C van Stramproy), gaat over een weg en komt aan de zuidelijke hoek van een perceel, toebehorend aan aan de Weduwe Claassens, Jaques, waar een grenspaal (No. 156) zal worden geplaatst.[2]

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Informatie uit het franse proces verbaal van 1843 afkomstig van grenspalen
  2. Informatie uit het, door Co Bieze, vertaalde proces verbaal van 1843 afkomstig van grenspalen